De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

FAQ

Het gebruik van effluent (gezuiverd afvalwater) 

Aquafin heeft een overzichtelijke lijst gemaakt van de meest gestelde vragen rond het hergebruik van effluent. Deze kan je hier raadplegen. 

Waar kan ik effluent (gezuiverd afvalwater) gaan ophalen? 

Via de website www.waterradar.be kan een overzicht verkregen worden van het aanbod van gezuiverd effluent in de omgeving. Het water voldoet niet aan drinkwaternormen, maar kan toegepast worden voor laagwaardige toepassingen.   

Op deze site vind je meer info, alsook de volledige grondstofverklaring.  

https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten 

Mag effluent van RWZI water gebruikt worden in een luchtwasser (biologisch/chemisch)? 

Neen dit mag niet.  

Voor het gebruik van dit effluent werd een grondstofverklaring aangevraagd bij de OVAM voor een jaarlijkse hoeveelheid van 800 miljoen m³ gezuiverd afvalwater (effluenten), voor gebruik als irrigatiewater en bewatering:  

 • in land en tuinbouw alsook openbare besturen (niet voedselketen);
 • in land en tuinbouw (voedselketen);
 • van grasvelden/recreatievelden (vb.sportterreinen).

Op deze site vind je wat meer info, alsook de volledige grondstofverklaring.  

https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten 

Hemelwater 

Betaal ik heffing op het gebruik van hemelwater? 

Er zijn 2 heffingen: de heffing op de waterverontreiniging (afvalwaterheffing) en de heffing op de winning van grondwater (grondwaterheffing).  

De afvalwaterheffing is van toepassing wanneer je of water gebruikt, of beschikt over een eigen waterwinning of water loost. Bij de meeste bedrijven zijn minstens 2 van de criteria voldaan om heffingsplichtig te zijn. Je betaalt dus de afvalwaterheffing.  

Landbouwbedrijven kunnen voor het water van de eigen waterwinning, dat ze gebruiken voor landbouwdoeleinden en niet lozen op de riolering bij de drinkwatermaatschappij een verklaring op erewoord indienen. Op die manier krijgen ze een korting op die vergoeding die hoort bij de eigen waterwinning. 

Bij zuivere akkerbouwers vraagt de VMM om dit hemelwater aan te geven, maar berekenen ze er geen heffing voor. Inherent is er ook geen aanrekening voor de vergoeding. Bij een verklaring op erewoord is er sowieso geen vergoeding voor dit water. 

Moet ik een debietmeter plaatsen bij de opvang en gebruik van hemelwater? 

Bij hemelwater is dit aangewezen om alleen getaxeerd te worden op het werkelijk verbruikte hemelwater in plaats van op de volledige afspoelbare oppervlakte. Dan betaal je eventueel te veel. 

Leidingwater 

Wat kost leidingwater? 

Iedereen betaalt het vastrecht: 

 • € 50 voor de productie en levering van drinkwater
 • € 30 afvoer afvalwater
 • € 20 zuivering afvalwater

= € 100,00 per jaar. 

Per gedomicilieerde krijg je een korting van 20 % en dit tot max 5 gedomicilieerde per wooneenheid.  

Vervolgens word je factuur berekend op basis van je verbruik. 

Voor de eerste 30m³ per wooneenheid betaal je het basistarief. Elke gedomicilieerde heeft ook recht op 30m³ drinkwater tegen basistarief. Voor alle drinkwater verbruik boven (aantal gedomicilieerden) x 30m³ betaal je het comforttarief, dit is 2x het basistarief. 

Voor de tarieven leidingwater wordt er een verschil gemaakt tussen kleinverbruiker en grootverbruiker (niet-huishoudelijke klanten).  Het is het meest interessant om het bedrijf als grootverbruiker te erkennen bij de leidingwaterleverancier. De prijs is afhankelijk van de gemeente en de watermaatschappij, de tarieven kan je hieronder terugvinden: 

De Watergroep: https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/tarieven
Pidpa: https://www.pidpa.be/ons-aanbod/je-gemeente 
Farys: https://www.farys.be/nl/watertarieven 

Grondwater 

Ik betaal meer op mijn grondwater dan mijn buur, hoe komt dat? 

De grondwaterheffing is afhankelijk van de watervoerende laag en het volume dat je oppompt. Bij afgesloten watervoerende lagen en bij hoge volumes (meer dan 30.000 m³/jaar) wordt hoe meer je oppompt de grondwaterheffing per m³ hoger. Ook moet er rekening gehouden worden met actie-of waakgebieden. 

Maakt het uit of je maatregelen genomen hebt voor meer infiltratie voor hoeveel water je mag oppompen? 

In de praktijk zullen andere factoren bepalen of een vergunning al dan niet wordt afgeleverd: diepte van de grondwaterwinning en uit welke watervoerende laag er water opgepompt gaat worden, aanwezigheid van droogtegevoelige habitats in de buurt van de grondwaterwinning. Andere vergunde putten in de onmiddellijke omgeving van de aangevraagde grondwaterwinning. Infiltratie van hemelwater kan worden opgelegd in kader van het bouwen van een gebouw en is eerder een voorwaarde voor het bekomen van de vergunning hiervoor. Indien er gekozen werd om vrijwillig maatregelen te nemen voor infiltratie, zal dat waarschijnlijk wel gunstig zijn voor de onderliggende watervoerende lagen, maar niet bepalend voor de hoeveelheid water die je mag oppompen. 

Wie moet ik op de hoogte brengen als ik een eigen grondwaterwinning in gebruik neem of stopzet? 

Dit moet steeds binnen de twee maanden schriftelijk gemeld worden aan de buitendiensten van de dienst Grondwater van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De contactgegevens voor de provincie Limburg staan hieronder: 

De Schiervellaan 7
3500 Hasselt 
Tel. 011 29 12 70 
Fax 011 29 12 99 

Het is zo dat een aan- of afmelding van groot belang is voor de bepaling van de heffing. Je hebt er dus alle baat bij. 

Oppervlaktewater 

Wanneer is een melding verplicht, wanneer een vergunning bij captatie? 

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder via een nieuw e-loket wateronttrekkingen (www.wateronttrekking.be). Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij. In het geval van een permanente installatie voor onttrekking moet een machtiging aangevraagd worden. In beide gevallen wordt een debietmetingssysteem verplicht. Het loket moet ervoor zorgen dat de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht geraken.  

Er is echter wel een uitzondering. Er hoeft geen melding gemaakt te worden voor de volgende onttrekkingen:  

 • weidepompen om dieren te drenken; 
 • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is; 
 • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³; 
 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Let wel op: een onttrekkingsticket biedt geen garantie over de waterkwaliteit. Zorg ervoor dat je het onttrokken water enkel gebruikt voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is. 

Op welke waterlopen is een permanent onttrekkingsverbod van toepassing?

Om ecologisch zeer kwetsbare waterlopen te beschermen hebben verschillende provinciegouverneurs enkele permanente onttrekkingsverboden ingesteld. Ook in Limburg zullen er geen onttrekkingen meer mogen plaatsvinden in waterlopen met een hoge ecologische waarde om onder meer de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren voor zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten. 

Raadpleeg de interactieve overzichtskaart met aanduiding van de stroomgebieden en onbevaarbare waterlopen/publieke grachten met een permanent onttrekkingsverbod.

In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen daar bij uitzondering toch toegelaten: 

 • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie; 
 • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is; 
 • Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.  

Ook voor meer informatie over deze onttrekkingsverboden, kun je terecht in het e-loket www.wateronttrekking.be.  

Niet-productieve investering (NPI)

Komen investeringen die verplicht worden bij bv. vergunningsaanvraag ook in aanmerking voor NPI steun? Bv verplichte aanleg wadi voor waterinfiltratie of verplicht groenscherm?   

Het departement landbouw en visserij gaat ervanuit dat indien de infiltratie, groenscherm voldoende groot werd opgenomen in de omgevingsvergunningaanvraag en er dus geen bijkomende opgelegde voorwaarden werden opgenomen in de omgevingsvergunning, we kunnen uitgaan van de vrijwilligheid van de landbouwer. Indien echter niet voldoende groot of er wordt bijkomend nog een haag gevraagd aan zijde x van het bedrijf die ervoor niet was opgenomen in de aanvraag; dan kan deze niet aangevraagd worden onder de NPI.  

Het aanvragen van steun voor een WADI kan via VLIF NPI maar ook via de reguliere VLIF, met een ander steunpercentage, wat is het verschil?   

In het geval deze opgelegd wordt in de omgevingsvergunning (zie hierboven, kan er nog steeds steun aangevraagd worden bij reguliere vlif)  

Is die 75 % van het normbedrag of is het normbedrag die 75 %? 

Het normbedrag is het te betalen factuurbedrag. Als je factuur lager is dan het normbedrag, krijg je 75 % van het factuurbedrag. Als het factuurbedrag hoger is dan het normbedrag, krijg je 75 % van het normbedrag. 

Wat is peilgestuurde drainage? 

Peilgestuurde drainage is een simpel systeem dat water afvoert in natte periodes en het water in droge periodes kan bijhouden. 

Is een stuwtje beheren veel werk? 

à Als landbouwer beheer je zelf de stuwtjes, dat is een voordeel omdat je het systeem kan aanpassen naar je eigen noden. In de winter zet de stuwtjes maximaal toe. Twee weken voor aanvang van de voorjaarswerkzaamheden kan je de schotbalken verlagen zodat het perceel niet te nat is. Na de werkzaamheden kan je de schotbalken terug verhogen. Als landbouwers moet je dus een aantal keer per jaar actief iets aan de stuwtjes aanpassen. 

Andere 

Welke rol speelt bodem in de waterhuishouding van mijn perceel? 

Een goede bodem is een basis voor een weerbare landbouw. Bodem klaar maken voor ontvangst van water is heel belangrijk. 

Ondergrond speelt een grote rol. Zo nemen de zandgronden in de Kempen sneller water op dan sommige delen van Oost -en West-Vlaanderen waar kleibodems voorkomen. De waterreserve is daar dus kleiner. Verder draagt een betere bodemstructuur bij aan een betere buffering van water: minder ploegen/niet kerende bodembewerking en te zware machines vermijden (compactatie!). Ten slotte draagt meer organisch materiaal in de bodem (carbon farming) ook bij aan een grotere buffering van water in het perceel. Het inzetten van een combinatie van technieken helpt om droogte tegen te gaan. 

Voor het oppompen van dieptedrainage, is er een debietmeter nodig? 

Oppompen van dieptedrainage wordt ook beschouwd als een grondwaterwinning en hiervoor is ook een debietmeter verplicht.